مشاور املاک امیران

عنوان 145 متری چشم انداز

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۰۷

عنوان 280 متری چشم انداز

مکان گلستان , گرگان , چشم انداز
قیمت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۸۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۵۸۸

عنوان 75 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۷۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۵۸۴

عنوان 158متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۵۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۴۴۴

عنوان 115متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۶۵۴۲

عنوان 135 متری ناهارخوران

مکان گلستان , گرگان , ناهارخوران
قیمت ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۳۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۵۰۵

عنوان 120متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۲۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۵۲۴

عنوان 115متری گلشهر

مکان گلستان , گرگان , گلشهر
قیمت ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۷۶۵

عنوان 315متری صیاد شیرازی

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۲۰,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۳۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۷۶۵۲

عنوان 160 متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۵۶۱

عنوان 87متری جانبازان

مکان گلستان , گرگان , جانبازان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۸۷ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۸۰۸

عنوان 110 متری علیمحمدی

مکان گلستان , گرگان , علیمحمدی
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۸۱۸

عنوان 143متری عدالت 88

مکان گلستان , گرگان , عدالت 88
قیمت ۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۴۳ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۵۶۳۷

عنوان 115متری عدالت 92

مکان گلستان , گرگان , عدالت 92
قیمت ۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۱۵ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۸۴۹۹

عنوان 109 متری صیاد

مکان گلستان , گرگان , صیاد شیرازی
قیمت ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۶ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۵۶۱۲

عنوان 230متری مینا گل

مکان گلستان , گرگان , میناگل
قیمت ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۳۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۸۸۸۴

عنوان 210متری گرگانپارس

مکان گلستان , گرگان , گرگانپارس
قیمت ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۲۱۰ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۹۳۵

عنوان 168متری گلها

مکان گلستان , گرگان , گلها
قیمت ۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متراژ ۱۶۸ متر مربع
کد ملک کد ملک: ۱۴۹۳۲